İzmit’e 1.105 Yeni Toki konut Projesi

İzmit Cedid Mahallesi Toki Konut Projesi

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi  14.09.2018 tarih  ve 97 sayılı  Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Kocaeli İl Merkezinin kuzeybatısında İstanbul-Ankara D-100 Karayolu ile TEM otoyolunun arasında yer almaktadır. Alanın güneyinde Turan Güneş Caddesi, batısında Topçular Sokağı, doğusunda Gazanfer Bilge Bulvarı, kuzeyinde ise Akçakent, Erenler-Cedit ve Umutkent toplu konutları yer almaktadır. Cedit Proje alanı, içinden dereyatağı geçen, oldukça eğimli, heyelan riski taşıyan, çarpık kentleşmenin olduğu 126 221 m2’lik bir alandır.

Cedit Mahallesi riskli alan saha çalışması mevcut durum analizine göre 1 ilkokul, 1 cami, 14 ticaret, 4 konut+ticaret, 484 konut, 1 garaj yapısı vardır. %95.7’lik bir oranla alanda en çok var olan fonksiyon konuttur. Yapılan tespitlere göre; 1 katlı 140, 2 katlı 175, 3 katlı 108, 4 katlı 54, 5 katlı 22, 6 katlı 7 yapı olmak üzere toplam 506 yapı bulunmaktadır.

HEDEF, AMAÇ VE KRİTERLER

Amacımız; ilgili kanun kapsamında, planlama alanında bulunan yapı kalitesi çok kötü olan yapıların dönüştürülmesi ile fen ve sanat norm ve standartlarına uygun güvenli yaşam mekânları oluşturularak, kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Hedeflerimiz; bölgenin imajının iyileştirilmesi, sağlıksız ve güvensiz yapı stoğunun yenilenerek bölgeye yeşil alan, sosyal donatı alanı, altyapı ve ulaşım sistemleriyle yaşanabilir standartlarda değer katılması, bölgenin sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kent parçası haline getirilmesi, bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alarak kentsel dönüşüm ve yenileme için örnek bir alan oluşturulması, bölge halkıyla ortak hareket edilerek kabullenilen bir proje yapılması, proje alanı içinde Yeşil Koridorlar oluşturulması ve bölgenin kent içi konum avantajlarının kullanılmasını sağlamaktır.

Kriterlerimiz;

•      Öncelikli hedef “yerinde dönüşüm”,

•      Maliklerle anlaşma,

•      Konut alanları, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, altyapı ve ulaşım sistemlerinin bir bütün olarak planlanması,

•      İnsan odaklı olması,

•      Mekânsal dönüşüm yanında, sosyal – ekonomik – kültürel özellikleri de içeren projeler üretilmesi,

•      Kent odaklı ve sosyal alan kullanımlarını destekleyici projeler oluşturulması,

•      Bütüncül planların stratejilerine uygun hareket edilmesi,

•      Çok bileşenli kurgulanması,

•      Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin kamu yararı temelinde şeffaf, dolayısıyla hesap sorulabilir şekilde katılımcı planlama anlayışıyla yönetilmesidir.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ

 

Cedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12,6 ha’lık alan, Belediyemizin talepte bulunmasının ardından, 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ‘Riskli Alan’ ilan edilmiş ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu alanda yapılacak uygulamaya yönelik gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin 29.07.2015 tarih ve 6880 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Olur’u ile İzmit Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

10.05.2016 tarihinde başlatılan Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Mevcut Durum Analizi, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları, Nazım ve Uygulama İmar Planı Taslakları, Kentsel Tasarım Ön Projesi ve Mimari Avan Projeler, Matematiksel ve Finansal Model ile Dönüşüm Strateji Planı çalışmaları tamamlanmıştır.

Hazırlanan imar planları ilgili kanun gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış ve askı sürecinde gelen itirazların değerlendirme süreci tamamlanmış olup söz konusu imar planları kesinleşmiştir. Kentsel Tasarım Projesi (Kesin Proje) ve Maket hazırlanmış olup onay için Bakanlığa sunulmuştur. 13/03/2018 tarihi itibari ile Uzlaşma Görüşmeleri başlayacaktır.

TOKİ’den Kocaeli İzmit’e 1.105 yeni konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kocaeli’nin İzmit İlçesi Cedit Mahallesinde inşa edilecek 1.105 konutun ihalesi yapıldı.

İhale kapsamında ayrıca 6 dükkân inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor.

Projedeki konutların 693’ü 2+1 ve 412’si 3+1 planda inşa edilecek.

Yatay mimari yaklaşımla az katlı şekilde inşa edilecek yeni konutlar ile bölge sakinleri güvenli ve sağlam evleri ile dükkânı-çarşısı olan yeni bir mahalleye kavuşacak.

İzmit Yeni Toki Konutları Proje Resimleri

izmit cedid mahallesi toki konutları projesi

Yorumlar

  • Yorum Yok.
  • Yorumunuzu Yazın