Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel Yenileme Nasıl Yapılır?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşümde temel hedef; kentsel projelerde yaşam kalitesini artırmak, artan ekonomik dengesizlikleri ve küresel baskıları dengelemek, sosyal eşitsizliği ve konut sıkıntısını ortadan kaldırmak gibi birçok sorunun çözüme kavuşturulması ile değerlere öncelik tanıyan mahalleler kurmaktır.

Kentsel dönüşüm nedir

Hızla artan konut talebine şehirlerin normal gelişme hızında yanıt verememesi, yıllardır kentlerimizin kimliğini tehdit edecek biçimde sağlıksız yapılaşmasına neden olmuştur. Gecekondu ve kaçak yapıların yanı sıra, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut konut stoku da özellikle deprem riskinin yüksek olduğu kentlerimizde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygun olmayan araziler üzerinde, kalitesiz malzemelerle, temel mühendislik ve yapım tekniklerinden yoksun, plan gözetilmeksizin inşa edilmiş konutlar, hem içinde yaşayanların sağlığını hem de şehirlerimizin dokusunu tehdit eder hale gelmiştir.  Çözümün önündeki en büyük engel ise konut alım gücü bulunmayan dar gelirli kesime yönelik sosyal konut politikalarının uzun yıllar hayata geçirilememiş olmasıdır. TOKİ, bir yandan gecekondu ve kaçak yapı alanları ile afet riski altındaki alanları dönüştürürken, diğer yandan dar gelirli vatandaşlar için ürettiği konutlarla yeni gecekondu bölgelerinin oluşmasına engel olmaya çalışmaktadır.

Ülkemizde hemen her kentte karşımıza çıkan gecekondu bölgeleri ile afet riski altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza güvenli ve yaşanabilir koşullar sunmaya yönelik projeler için kaynak aktarmaya devam eden TOKİ, bu alandaki faaliyetlerini geliştirerek hızlı kentleşmeye ve bunun olumsuz etkilerine maruz kalan kentlerde yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Buna göre, ülkemizde çağdaş planlama yaklaşımıyla, büyük çaplı bir yeniden imar süreci başlatılmış, eldeki tüm kaynaklar, kent planlamasına ve standartların altında kalan, plansız yapılaşmayı yenileme çalışmalarına yönlendirilmiştir.

TOKİ, 10. Kalkınma Planı’nda yer alan; afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere mekan ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran projelere öncelik verilmesi, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştırarak sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımın esas alınması, ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğünün gözetilmesi, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esasların geliştirilmesi, uygulamaların finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemlerin kullanılması hususlarını dikkate almak suretiyle kentsel dönüşüm faaliyetlerine devam etmektedir.

Kentsel Dönüşüm de Süreç Nasıl İşler?

kentsel dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Hakkında Merak Edilenler

TOKİ İdaresi, Kentsel Yenileme/Dönüşüm çalışmalarını, şehirden şehire, kendine has özellikler arz eden yapısal sorunların çözümü için ülkemiz adına bir fırsat olarak görmektedir. Kanunlarca kendine verilen yetki ve görevler kapsamında, yerel yönetimler ile işbirliği içersinde, proje odaklı alternatifler oluşturarak çözüme kavuşturmaktadır.

Kentsel Yenileme/Dönüşüm Projelerimizde süreç, yerel yönetimlerin başvuruları ve teknik değerlendirmeler neticesinde imzalanan ön protokoller ile başlatılmaktadır. Yapılan mevzuat değişikliği ile 6306 ve 6292 sayılı Kanunlar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca İdaremizin yetkilendirildiği alanlarda da Kentsel Dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir.

Ana protokol sürecinde; proje konsepti gereği belirlenen kriterler çerçevesinde, hak sahipleri ile uzlaşmaya esas muvafakat görüşmelerinin İdaremizin koordinasyonu ve desteği ile yerel yönetimlerce yürütülmesi süreç açısından faydalıdır. Ancak, yerel yönetimlerce gerekli koordinasyonun sağlanamadığı durumlarda muvafakat görüşmeleri İdaremiz bünyesinde yürütülmektedir. Uzlaşma görüşmelerini müteakip alanın tasfiyesi, mülkiyet devri ve inşa süreçleri ile proje yürütülmektedir. 

Kentsel Dönüşümde Yasal Dayanaklar

Yorumlar

  • Yorum Yok.
  • Yorumunuzu Yazın